młotek rozbija beton

Roboty wyburzeniowe a przepisy BHP

Roboty wyburzeniowe pozwalają na szybkie usunięcie obiektów budowlanych i przemysłowych, które nie nadają się już do użytkowania lub zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z danego terenu. Wyburzenia muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez specjalistów, którzy dysponują niezbędnym sprzętem oraz wiedzą i doświadczeniem. Jak bezpiecznie przeprowadzić roboty wyburzeniowe?

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas robót wyburzeniowych

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pozwala na wykonanie robót wyburzeniowych w sposób, który nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników firmy, a także bezpieczeństwu osób postronnych i budynków, które zlokalizowane są blisko rozbieranego obiektu budowlanego. Obowiązujące przepisy BHP określają m.in.:

  • właściwy dobór środków ochrony indywidualnej pracowników,
  • odpowiednie zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone są roboty wyburzeniowe,
  • dobór metod wyburzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób i mienia,
  • odpowiednią segregację, składowanie i utylizację gruzu.

Przestrzeganie przepisów BHP podczas prowadzenia robót wyburzeniowych jest niezwykle ważne, bo niewłaściwe korzystanie z ciężkich maszyn budowlanych oraz coraz częściej stosowanych materiałów wybuchowych, może doprowadzić do tragedii ludzkich oraz uszkodzenia elementów konstrukcji innych budynków.

Niezbędne wyposażenie pracowników

Osoby uczestniczące w robotach wyburzeniowych muszą zostać wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Zaliczamy do nich odzież i obuwie ochronne, kaski, okulary, maski i rękawice, dzięki którym można uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała. Każdy pracownik powinien przejść szkolenie BHP i zdobyć kompetencje pozwalające na prowadzenie robót wyburzeniowych.

Zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone są prace wyburzeniowe

Teren, na którym prowadzone są prace wyburzeniowe, musi zostać odpowiednio oznakowany za pomocą tablic ostrzegawczych i ogrodzony. Niezbędne jest utworzenie np. strefy ochronnej, jeżeli roboty wyburzeniowe mają być przeprowadzone na terenach ogólnodostępnych dla osób postronnych. Co więcej, przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych niezbędne jest odłączenie budynku od wszystkich instalacji i zabezpieczenie przyłączy przez specjalistów.