pozwolenie

Jakich zezwoleń wymaga rekultywacja terenów pogórniczych?

Wydobycie kopalin wpływa w negatywny sposób na otaczającą nas naturę. Z gospodarczego punktu widzenia, walory użytkowe i przyrodnicze terenu, są mniej ważne niż kopaliny. Aby zmniejszyć negatywny wpływ działalności kopalni, nakładany jest obowiązek rekultywacji gruntów, gdy stają się one zbędne dla działalności przemysłowej. Wyjaśniamy, jak przebiega proces rekultywacji. 

Rekultywacja – czym jest i kto powinien ją przeprowadzić?

Działalność kopalni przyczynia się do degradacji terenu oraz powoduje pojawienie się różnych szkód górniczych. Wpływają one na wartości użytkowe gruntów, sprzyjając m.in. występowaniu osuwisk, utracie parametrów nośności i pojawieniu się wstrząsów tektonicznych oraz mają niebagatelny wpływ na walory przyrodnicze, prowadząc do zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.

Rekultywacja terenów pogórniczych nie jest przywilejem, ale obowiązkiem, który musi spełnić przedsiębiorca. To jeden z końcowych etapów wydobycia kopalin. Aby móc przystąpić do rekultywacji terenu, która uwzględnia m.in. prace ziemne, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Na jego podstawie ustalana jest osoba odpowiedzialna za proces rekultywacji, kierunek i termin wykonania niezbędnych prac, a także stopień ograniczenia i utraty wartości użytkowej gruntów.

Przebieg procesu rekultywacji gruntów

Jak już zostało wspomniane, na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rekultywacji zdegradowanych gruntów. Cały proces rozpoczyna się od wydania decyzji administracyjnej na podstawie złożonego do właściwego organu nadzorującego wniosku o określenie kierunku rekultywacji. Organem nadzorującym może być m.in. starosta lub wójt właściwy dla lokalizacji terenu pogórniczego. Organ nadzorujący określa nie tylko kierunek rekultywacji, ale także jej termin, a następnie kontroluje przebieg prac. Przedsiębiorca uznany za osobę odpowiedzialną za przebieg rekultywacji powinien zakończyć pracę w terminie do 5 lat od daty zaprzestania wydobycia kopalin, a następnie poinformować o tym organ nadzorujący. W przypadku rekultywacji nie mamy do czynienia z typowym pozwoleniem, które wymagane jest np. przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, choć prowadzone prace ziemne mogą mieć podobny zakres. Często uwzględniają one m.in. ponowne ukształtowanie terenu, odtworzenie dróg dojazdowych, a także uregulowanie stosunków wodnych.