równanie gruntu

Jak przygotować grunt pod budowę hali przemysłowej?

Zanim postawimy fundamenty pod budowę hali przemysłowej, musimy podjąć szereg działań mających na celu przygotowanie gruntów, na których powstanie budynek. Jako doświadczony wykonawca robót budowlanych wyjaśniamy, jakie to są działania, na czym polegają i jakiego rodzaju sprzętu używa się do ich wykonania.

Przygotowywanie gruntów – pierwsze kroki

W pierwszej kolejności należy postawić ogrodzenie tymczasowe oraz znaki informujące o prowadzonych pracach ziemnych. Konstrukcja ogrodzenia musi być zgodna z przepisami BHP, a dopuszczalna wysokość jego oraz tablicy informacyjnej została określona w polskim prawie i ministerialnych rozporządzeniach. Przed budową hali przemysłowej należy również przeprowadzić badanie gruntu, aby orzec, czy konieczna jest ich wymiana za pomocą koparki. Może to okazać się niezbędne na przykład wtedy, gdy grunty mają charakter nasypowy bądź organiczny, bo mogą one spowodować nawet załamanie konstrukcji hali.

Wyrównywanie i utwardzanie gruntów

Każdy budynek, w tym również hala przemysłowa, musi zostać postawiony na równym terenie. Aby tak się stało, trzeba przeprowadzić wyrównanie gruntu, zwane też niwelacją lub w przypadku większych obszarów makroniwelacją terenu. Są to prace ziemne, których celem jest zredukowanie różnego rodzaju wzniesień oraz dołów znajdujących się na terenie budowy. Ich nieodzowną część, którą wykonuje się przed właściwymi pracami wyrównawczymi, stanowią pomiary wysokościowe prowadzone przez geodetę, po których uzyskujemy informacje, jak dokładnie ukształtować powierzchnię pod budowę. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi równiarki, spycharki i koparki. Jednak grunt wyprofilowany nie jest jeszcze gotowy do postawienia hali. Zanim to nastąpi trzeba bowiem utwardzić grunt, by budynek stał na stabilnym podłożu, a maszyny budowlane w trakcie budowy mogły swobodnie się po nim poruszać. Do takich prac nasza firma używa między innymi walców drogowych, płyt wibracyjnych i równiarek.