żwir

Jakie rodzaje kruszyw drogowych wyróżniamy?

Kruszywa są nieodłącznym elementem budowy dróg, autostrad czy chodników. Przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju kruszywa. Jest ich niemało, dzielą się na wiele kategorii i różnią się od siebie przeznaczeniem oraz właściwościami.

Czym są kruszywa i w jakich typach prac się je wykorzystuje?

Kruszywa to materiały skalne o sypkiej strukturze pochodzenia mineralnego, organicznego bądź przemysłowego. Kruszywa przemysłowe są nazywane sztucznymi. Nasza firma stosuje kruszywa przede wszystkim do budowy nasypów drogowych. W branży budowlanej wykorzystuje się je również do wielu innych prac budowlanych takich, jak: tworzenie warstw filtracyjnych, podwyższenie terenu, wykonanie podkładu pod kostkę brukową lub zasypki czy stworzenie podjazdu. Kruszywa są także składnikami suchego betonu, zapraw budowlanych i masy służącej do nadawania szorstkości powierzchniom drogowym w czasie zimy. Aby odpowiednio przygotować podłoże pod kruszywo, należy użyć specjalistycznego sprzętu do prac ziemnych, np. koparki.

Jakie są kryteria podziału kruszyw drogowych?

Kruszywa drogowe szeregujemy między innymi na grupy asortymentowe. Kategoria ta obejmuje:

żwiry, grysy oraz grysy z otoczaków;

– piasek i piasek łamany;

– mieszankę otoczaków, kruszyw łamanych i naturalnych.

Kategorii, według których dokonuje się podziału kruszyw drogowych jest znacznie więcej, a jedną z nich jest ziarnistość. Kruszywa mogą być bowiem gruboziarniste, drobnoziarniste, a także o uziarnieniu ciągłym, czyli składające się z elementów o różnym stopniu ziarnistości.

Kruszywa naturalne i sztuczne, czyli mineralne, organiczne lub przemysłowe, różnią się sposobem ich pozyskiwania. Mineralne powstają w wyniku erozji skał, a zbiera się je w kopalniach żwiru, piasku, jak również wydobywa z dna rzek i jezior. Kruszywa sztuczne uzyskuje się za sprawą modyfikacji kruszyw mineralnych lub odpadowych. Kruszywa pozyskuje się metodami kopalnianymi lub poprzez recykling. Z użyciem profesjonalnych kruszarek do betonu przerabiamy na kruszywa między innymi uzyskany w wyniku robót wyburzeniowych gruz betonowy i ceglany. Metoda ta pozwala na ograniczenie eksploatacji złóż naturalnych.

Kolejnym kryterium podziału kruszyw jest ich gęstość objętościowa. W jej ramach wyodrębnia się kruszywa lekkie, zwykłe i ciężkie.